ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

[/vc_row]

512a байр 101.4м2 бүхий 3 өрөө

1. Зочны өрөө 17.7м2
2. Унтлагын өрөө 11.91м2
3. Мастер унтлагын өрөө 17.34м2
4. Үүдний өрөө 12.23м2
5. Гал тогоо, хооллох хэсэг 22.81м2
6. Угаалгын өрөө 2.06м2
7. Ариун цэврийн өрөө 3.71м2
8. Мастер ариун цэврийн өрөө 5.75м2
9. Хувцасны өрөө 3.96м2
EA
EB

512B байр 105.6м2 бүхий 3 өрөө

1. Зочны өрөө 19.95м2
2. Мастер унтлагын өрөө 18.56м2
3. Унтлагын өрөө 12.87м2
4. Үүдний өрөө 12.94м2
5. Гал тогоо 11.43м2
6. Хооллох хэсэг 13.24м2
7. Мастер ариун цэврийн өрөө 5.76м2
8. Ариун цэврийн өрөө 4.24м2
9. Хувцасны өрөө 2.71м2

512a байр 136.3м2 бүхий 4 өрөө

1. Зочны өрөө 22.27м2
2. Унтлагын өрөө-1 13.79м2
3. Унтлагын өрөө-2 11.15м2
4. Мастер унтлагын өрөө 14.75м2
5. Үүдний өрөө 24.05м2
6. Гал тогоо, Хооллох өрөө 20.17м2
7. Туслах гал тогоо 4.689м2
8. Угаалгын өрөө 1.97м2
9. Ариун цэврийн өрөө 5.0м2
10. Мастер ариун цэврийн өрөө 5.94м2
11. Хувцасны өрөө 5.34м2
12. Тагт 0.42м2
DA
DB

512B байр 138.5м2 бүхий 4 өрөө

1. Зочны өрөө 26.01м2
2. Мастер унтлагын өрөө 16.72м2
3. Унтлагын өрөө-1 11.80м2
4. Унтлагын өрөө-2 14.04м2
5. Үүдний өрөө 13.75м2
6. Хонгил 4.19м2
7. Гал тогоо 13.28м2
8. Хооллох хэсэг 13.50м2
9. Мастер ариун цэврийн өрөө 6.79м2
10. Ариун цэврийн өрөө 4.72м2
11. Угаалгын өрөө 2.41м2
12. Хувцасны өрөө 4.40м2
13. Лодж 0.4м2

512a байр 154.6м2 бүхий 4 өрөө

1. Зочны өрөө 26.51м2
2. Унтлагын өрөө-1 16.2м2
3. Унтлагын өрөө-2 11.76м2
4. Мастер унтлагын өрөө 17.26м2
5. Үүдний өрөө 21.4м2
6. Гал тогоо 31.83м2
7. Мастер ариун цэврийн өрөө 5.85м2
8. Ариун цэврийн өрөө-1 3.16м2
9. Ариун цэврийн өрөө-2 5.77м2
10. Хувцасны өрөө 7.17м2
11. Лодж 1.39м2
CA
CB

512B байр 152м2 бүхий 4 өрөө

1. Зочны өрөө 27.15м2
2. Мастер унтлагын өрөө 17.75м2
3. Унтлагын өрөө-1 12.75м2
4. Унтлагын өрөө-2 12.03м2
5. Үүдний өрөө 8.39м2
6. Хонгил 12.82м2
7. Гал тогоо 15.45м2
8. Хооллох хэсэг 15.89м2
9. Мастер ариун цэврийн өрөө 5.86м2
10. Ариун цэврийн өрөө-1 5.58м2
11. Ариун цэврийн өрөө-2 2.58м2
12. Хувцасны өрөө 4.93м2
13. Лодж 6.00м2

512B байр 173.4м2 бүхий 4 өрөө

1. Зочны өрөө 37.02м2
2. Мастер унтлагын өрөө 22.69м2
3. Унтлагын өрөө-1 13.7м2
4. Унтлагын өрөө-2 16.63м2
5. Үүдний өрөө 8.59м2
6. Хонгил 13.85м2
7. Гал тогоо 15.81м2
8. Хооллох өрөө 14.74м2
9. Мастер ариун цэврийн өрөө 8.08м2
10. Ариун цэврийн өрөө 4.93м2
11. Ариун цэврийн өрөө 2.65м2
12. Хувцасны өрөө 6.93м2
13. Тагт 2.35м2
BB
BBB

512B байр 227.6м2 бүхий 5 өрөө

1. Зочны өрөө 40.51м2
2. Мастер унтлагын өрөө 22.48м2
3. Унтлагын өрөө-1 17.46м2
4. Унтлагын өрөө-2 12.78м2
5. Унтлагын өрөө-3 12.93м2
6. Үүдний өрөө 8.75м2
7. Хонгил 19.47м2
8. Гал тогоо 14.65м2
9. Туслах гал тогоо 3.62м2
10. Хооллох хэсэг 22.46м2
11. Мастер ариун цэврийн өрөө 10.47м2
12. Ариун цэврийн өрөө 6.58м2
13. Зочны ариун цэврийн өрөө 3.03м2
14. Угаалгын өрөө 2.42м2
15. Хувцасны өрөө 9.65м2
16. Хувцасны өрөө 3.14м2
17. Хувцасны өрөө 6.85м2
18. Тагт 0.4м2
AA
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]

Үнийн санал авах

RP: Үнэ тооцоолох
[/vc_row]