ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

101.3м2 бүхий 3 өрөө

1. Зочны өрөө 16.6м2
2. Унтлагын өрөө 11.72м2
3. Мастер унтлагын өрөө 17.29м2
4. Үүдний өрөө 12.44м2
5. Гал тогоо, Хооллох өрөө 23.67м2
6. Угаалгын өрөө 2.58м2
7. Ариун цэврийн өрөө 3.71м2
8. Мастер ариун цэврийн өрөө 5.75м2
9. Хувцасны өрөө 3.86м2
River Plaza 101m2 байр

135.9м2 бүхий 4 өрөө

1. Зочны өрөө 24.21м2
2. Унтлагын өрөө-1 13.68м2
3. Унтлагын өрөө-2 11.48м2
4. Мастер унтлагын өрөө 14.7м2
5. Үүдний өрөө 23.2м2
6. Хооллох өрөө 18.86м2
7. Туслах гал тогоо 4.6м2
8. Угаалгын өрөө 1.97м2
9. Ариун цэврийн өрөө 5.0м2
10. Мастер ариун цэврийн өрөө 5.94м2
11. Хувцасны өрөө 5.27м2
12. Тагт 0.42м2
River Plaza 135m2 байр

153.4м2 бүхий 4 өрөө

1. Зочны өрөө 26.03м2
2. Унтлагын өрөө-1 16.04м2
3. Унтлагын өрөө-2 11.76м2
4. Мастер унтлагын өрөө 17.01м2
5. Үүдний өрөө, Хонгил 21.39м2
6. Гал тогоо 31.7м2
7. Ариун цэврийн өрөө-1 3.16м2
8. Ариун цэврийн өрөө-2 5.82м2
9. Мастер ариун цэврийн өрөө 5.77м2
10. Хувцасны өрөө 7.19м2
11. Лодж 1.39м2
River Plaza 153m2 байр

172.4м2 бүхий 4 өрөө

1. Зочны өрөө 35.35м2
2. Унтлагын өрөө-1 16.39м2
3. Унтлагын өрөө-2 13.7м2
4. Мастер унтлагын өрөө 22.49м2
5. Үүдний өрөө, Хонгил 22.58м2
6. Гал тогоо 31.7м2
7. Ариун цэврийн өрөө-1 2.65м2
8. Ариун цэврийн өрөө-2 4.92м2
9. Мастер ариун цэврийн өрөө 8.04м2
10. Хувцасны өрөө 6.97м2
11. Лодж 1.13м2
River Plaza 172m2 байр

225.6м2 бүхий 5 өрөө

1. Зочны өрөө 36.5м2
2. Унтлагын өрөө-1 12.93м2
3. Унтлагын өрөө-2 12.77м2
4. Унтлагын өрөө-3 17.46м2
5. Мастер унтлагын өрөө 24.7м2
6. Үүдний өрөө 27.74м2
7. Хувцасны өрөө 6.85м2
8. Хооллох өрөө 22.75м2
9. Гал тогоо 17.77м2
10. Туслах гал тогоо 3.61м2
11. Угаалгын өрөө 2.42м2
12. Ариун цэврийн өрөө 6.58м2
13. Зочны ариун цэврийн өрөө 3.02м2
14. Мастер ариун цэврийн өрөө 10.61м2
15. Хувцасны өрөө 7.22м2
16. Хувцасны өрөө 2.91м2
17. Тагт 0.42м2
River Plaza 225m2 байр