ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

101.5м2 бүхий 3 өрөө

1. Зочны өрөө 22.52м2
2. Унтлагын өрөө 11.37м2
3. Мастер унтлагын өрөө 17.15м2
4. Үүдний өрөө, Хонгил 13.35м2
5. Гал тогоо, Хооллох өрөө 14.25м2
6. Угаалгын өрөө 2.21м2
8. Мастер ариун цэврийн өрөө 6.52м2
9. Хувцасны өрөө 4.05м2
10. Тагт 1.47м2
River Plaza зохион байгуулалт

138.9м2 бүхий 4 өрөө

1. Зочны өрөө 28.14м2
2. Унтлагын өрөө-1 13.82м2
3. Унтлагын өрөө-2 11.16м2
4. Мастер унтлагын өрөө 14.89м2
5. Үүдний өрөө, Хонгил 17.51м2
6. Хооллох өрөө 11.49м2
7. Гал тогоо 10.48м2
8. Угаалгын өрөө 2.47м2
9. Ариун цэврийн өрөө 4.97м2
10. Мастер ариун цэврийн өрөө 6.41м2
11. Хувцасны өрөө 5.25м2
12. Тагт 0.98м2
River Plaza зохион байгуулалт

151.6м2 бүхий 4 өрөө

1. Зочны өрөө 27.9м2
2. Унтлагын өрөө-1 16.27м2
3. Унтлагын өрөө-2 11.33м2
4. Мастер унтлагын өрөө 17.12м2
5. Үүдний өрөө, Хонгил 21.63м2
6. Гал тогоо 28.39м2
7. Ариун цэврийн өрөө-1 6.52м2
8. Ариун цэврийн өрөө-2 2.45м2
9. Мастер ариун цэврийн өрөө 6.75м2
10. Хувцасны өрөө 6м2
11. Тагт 1.74м2

170.8м2 бүхий 4 өрөө

 

1. Зочны өрөө 36.94м2
2. Унтлагын өрөө-1 16.63м2
3. Унтлагын өрөө-2 13.53м2
4. Мастер унтлагын өрөө 22.39м2
5. Үүдний өрөө, Хонгил 22.24м2
6. Гал тогоо 28.42м2
7. Ариун цэврийн өрөө-1 2.74м2
8. Ариун цэврийн өрөө-2 5.26м2
9. Мастер ариун цэврийн өрөө 7.93м2
10. Хувцасны өрөө 7.18м2
11. Тагт 1.15м2
River Plaza зохион байгуулалт

225.5м2 бүхий 5 өрөө

1. Зочны өрөө 30.98м2
2. Унтлагын өрөө-1 13.19м2
3. Унтлагын өрөө-2 12.21м2
4. Унтлагын өрөө-3 13.82м2
5. Мастер унтлагын өрөө 21.57м2
6. Үүдний өрөө, Хонгил 32.85м2
7. Хувцасны өрөө 6.52м2
8. Хооллох өрөө 25.14м2
9. Гал тогоо 14.95м2
10. Гал тогоо 4.05м2
11. Угаалгын өрөө 2.28м2
12. Ариун цэврийн өрөө 6.83м2
13. Зочны ариун цэврийн өрөө 3.64м2
14. Мастер ариун цэврийн өрөө 10.52м2
15. Харанхуй өрөө 3.45м2
16. Хувцасны өрөө 9.54м2
17. Тагт 0.98м2
18. Тагт-2 1.47м2
River Plaza зохион байгуулалт